Dordrecht

De Fietsersbond is nauw betrokken bij de totstandkoming van het fietsbeleid in Dordrecht. We overleggen geregeld met ambtenaren en de wethouder over de voortgang.

Belangrijk moment was de unanieme(!) vaststelling op 24 juni 2014 door de gemeenteraad van de nota ‘Dordt fietst verder’ en natuurlijk onze inspraakreactie op het Mobiliteitsplan 2018.

De gemeenteraad heeft in het politiek akkoord voor 2026 een aantal doelen geformuleerd, waar wij graag aan meewerken.

Zo wil zij dat het aandeel Dordtenaren dat meestal de fiets gebruikt naar het centrum 69% wordt, binnen Dordrecht moet dat 72% en naar andere gemeenten in de Drechtsteden 51% worden.

In 2023 is er, mede met ons advies, weer een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Gem-Dordrecht-OpenTopo
Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht
Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht

Bronnen