Hoorzitting

Woensdag 9 oktober 2013 is door de gemeenteraad een hoorzitting georganiseerd over het verkeersplan. In een bomvolle zaal van de Waag zaten raadsleden, ambtenaren en bewoners door elkaar. Nadat de verschillende insprekers hun verhaal hadden gedaan werden er door de raadsleden aanvullende vragen gesteld. Zelfs bewoners kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierdoor werd het, onder leiding van Kim Bruggeman, een geanimeerde discussie.

Op deze avond hebben 16 organisaties ingesproken. Hieronder een impressie van de meningen.

 • Pollers zijn geen discussie meer. Het op schijnbaar onregelmatige tijden opstellen van pollers daarentegen wel.
 • Toeristen komen niet om met de auto door de stad te kunnen rijden, maar om ze lopend te ontdekken.
 • Het mogelijk openstellen van de poller op de Grote Markt, gedurende een beperkte tijd, roept veel verzet op.
 • Busverkeer, te grote bussen is onwenselijk, vooral in de Prinsenstraat. Dit veroorzaakt onherstelbare schade aan de oude huizen. Dit werd geïllustreerd met het schuren van twee beschuiten tegen elkaar.
 • Het bijna geheel vrij geven van de binnenstad voor fietsers roept veel onzekerheid op over de veiligheid / handhaafbaarheid. Erkend wordt wel dat de ruimte er bijna overal wel voor is.
 • De verkeersveiligheid voor fietsers in de Voorstraat-Noord is een probleem.
 • Het vergroten van het fietsgebied, door ook de Voorstraat tussen de Steegoversloot en de Nieuwstraat vrij te geven zorgt voor een logische route tussen de Merwedekade (Waterbus) en de stalling bij het Statenplein.
 • De rotonde bij de Toulonselaan is vooral voor fietsers onduidelijk qua vormgeving en daardoor onveilig. Een aanpassing is wenselijk.
 • Max 30 km in het gehele gebied wordt door iedereen ondersteund. Grote vraagtekens zijn er nog bij de invoering. Eerst de infrastructuur aanpassen en vervolgens / tegelijkertijd de regelgeving, of eerst de regelgeving en dan, wanneer er budget is, de uitvoering ter hand nemen.
 • Veel kritiek is er op het feit dat het weer een plan is. Er wordt, m.n. in De Schil, al sinds de vorige eeuw gewacht op een verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Aanpassen van de parkeertarieven voor auto’s voor de parkeergarages zou het parkeren op straat tegen kunnen gaan.

Alle aanwezigen wilden niet alleen dat het plan wordt vastgesteld, maar ook dat er iets echt wordt gedaan. Voorspeld werd dat het een onderdeel van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wordt.

(onder de foto een verslag van het verkeersdebat in het stadhuis)

Op woensdag 20 februari was er een heus verkeersdebat in de raadszaal van het stadhuis van Dordrecht.

Dit debat werd gevoerd onder toeziend oog van bijna alle raadsfracties in Dordrecht. Aan het debat namen bewoners en belangenorganisaties uit de binnenstad deel.

Tijdens het debat, wat door een aantal aanwezigen werd betiteld als het zoveelste waar de raad niet naar luistert, werd er toch nog wel gedebatteerd. Over het algemeen bestond dat debat wel uit het geven van de eigen mening of ervaring. Ook de Fietsersbond was met een aantal leden aanwezig. Namens de Fietsersbond voerde William Nederpelt (ook bewoner van het centrum) het woord.

Hieronder een impressie van de zaken waar over is gesproken / gedebatteerd.

 • Er rijden nog steeds te veel zware auto’s te hard door m.n. het westelijke gedeelte van de binnenstad.
 • De pollers worden positief gewaardeerd door de bewoners. Echter vooral die bij de Vest zou op bepaalde tijden open mogen.
 • 30 of 50 km was even een discussie. Uiteindelijk stemden de aanwezigen wel in met een snelheid van 30 km in de gehele binnenstad (incl. De Schil). Door William Nederpelt was aangegeven dat juist het hebben van verschillende snelheden de verkeersveiligheid negatief beïnvloed.
 • Het mogelijk aanleggen van een parkeergarage onder de Grote Markt, om die weer een leuk aanzien te geven werd door velen begrepen. Echter, nog een parkeergarage, terwijl er bijv een is bij de haven die nog veel te weinig wordt gebruikt werd niet echt toegejuicht. Wanneer de garage van twee kanten kon worden ingereden dan werd het door een aantal aanwezigen nog wel gezien als een mogelijke sluiproute door het centrum
 • Het verkorten van de betaald parkeertijd werd wisselend beoordeeld. Er werd niet echt gesproken over een tekort aan parkeerplaatsen voor auto’s. De parkeertarieven werden eveneens niet genoemd als kritisch punt.
 • Het officieel toegankelijk maken van het hele centrum voor fietsers, met uitzondering van straten waar dat echt niet kon, werd nogmaals gevraagd door de William Nederpelt. Dit werd door velen onderschreven.
 • De kwaliteit van het wegdek in de Grotekerksbuurt werd door een aantal aanwezigen bekritiseerd. Begrijpelijk vanuit de historisch context. Echter niet wenselijk met het huidige verkeer.
 • De wandelroutes vanuit De Schil/ het Energiehuis richting het centrum is nog genoemd door William Nederpelt als ontbrekend element in het hele plan. Het is nu geen leuke route naar het centrum.
 • Het ontbreken van goede parkeerfaciliteiten voor fietsers is niet aan de orde gesteld.
 • De bewegwijzering naar de verschillende lobben en parkeergarages was een bekritiseerd punt. Dit kon echter volgens Cees den Bakker al worden verholpen wanneer iedereen af en toe zijn routenavigatiesysteem update

Overigens bleek uit de verstrekte documenten wel dat de gemeente wist hoe de verkeersintensiteiten waren voor de auto. Voor de fiets was alleen maar aangegeven hoe ze, volgens het plan, hoorden te rijden. Echter er lagen geen berekeningen aan ten grondslag.