Gemeenteraad unaniem ‘Dordt fietst verder’

Op dinsdagavond is, na veel uitstel en een lange uitgebreide voorbereiding het fietsen in Dordrecht besproken.

Belangrijkste document was het plan ‘Dordt fietst verder’. Alle partijen hebben ingestemd met dit plan. Doel is Dordrecht een echte fietsstad te maken. Hieronder een paar punten die uitdrukkelijk aan de orde zijn gesteld.

  • Wethouder Rik van der Linden is door de gemeenteraad benoemd als ambassadeur fietsbeleid (Red. Hij is onlangs ook benoemd als voorzitter van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden). Dit op voorstel van de fracties van D66 en GroenLinks.
  • De fracties van CU/SGP benadrukten dat het hebben van een plan niet genoeg is om fietsstad te worden. Zij willen dat er in de begroting geld wordt gereserveerd om fietsprojecten ook uit te voeren.
  • D66 gaf aan dat het werk met werk maken een goed idee is. Het meeliften met de wegennota, zoals veel voorgesteld, zal er echter niet toe leiden dat alle knelpunten/ wensen worden opgelost. Dus dat er extra middelen nodig zijn.
  • De SP wilde vooral dat er over de verschillende reconstructies werd nagedacht voordat ze worden gerealiseerd. Er zijn volgens hen enkele knelpunten, zoals de rotonde Krispijnsetunnel, die anders moet worden ingericht.
  • De mogelijke stopzetting van de dure aanpassing van de rotonde Groenezoom wordt door een aantal fracties gezien als een mogelijkheid om de daardoor vrijkomende middelen te bestemmen voor andere verkeersveiligheidsknelpunten.
  • GroenLinks gaf nog aan dat het plan over de doorsteekjes in de binnenstad van Dordrecht voor hen niet realistisch is. Zij zullen dit later nogmaals aan de orde stellen en willen dat fietsen overal wordt toegestaan.
  • VVD stemde in met het plan, zij willen echter niet dat het ten koste van de auto gaat. Er moet steeds een goede afweging over bereikbaarheid worden gemaakt. (Red, het beïnvloeden van de modal split, dat onderdeel is van het plan zal altijd een verschuiving tussen vervoerswijzen moeten opleveren).
  • Een amendement om de knelpunten te inventariseren (GroenLinks en D66) haalde het niet bij de stemming. De knelpunten zijn volgens de wethouder al duidelijk. En zodra een knelpunt wordt aangepakt worden belanghebbenden er nadrukkelijk bij betrokken.
  • Het hebben van een eigen budget, speciaal voor de fiets, kan er volgens de wethouder voor zorgen dat er ook makkelijk elders fondsen kunnen worden geworven. Een kleine investering kan dan al veel opleveren.
  • De wethouder zegde toe dat hij in de begroting 2015, die in het najaar wordt vastgesteld, duidelijk zal maken hoeveel middelen er beschikbaar zijn om de ambities van de raad te realiseren.
⋅ 512 KB

Motie Budget

D66 en GroenLinks

Download

⋅ 462 KB

Motie Ambassadeur

D66 en GroenLinks

Download