Uitvoeringsprogramma Fiets 2014

De commissie fysiek van de Dordtse gemeenteraad heeft op dinsdagavond het Uitvoeringsprogramma Dordt Fietst verder 2015 – 2018 vastgesteld.

Voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad is door de wethouder, Rik van der Linden, de ambtenaren, raadsleden en leden van de Fietsersbond een tocht gemaakt langs de knelpunten die aangepakt gaan worden. Dit werd door iedereen gewaardeerd. En ze is ook voor herhaling vatbaar genoemd.

De Fietsersbond is daar heel blij mee. Hieronder een deel van de tekst die is gebruikt bij het inspreken

Wat duidelijk uit de stukken blijkt is dat een investering in fietsbeleid door de gemeente er ook toe leidt dat de provincie aanhaakt.

Wat ook goed is om te zien is dat de onlangs aangepaste Groene Zoom, die voor minder kosten is gerealiseerd, veel geld heeft vrijgemaakt voor de verkeersveiligheid in de gehele stad. Het door u genomen unaniem genomen besluit heeft dus ook echt effect gehad.

De gemeente heeft in 2002 samen met de Fietsersbond het onderzoek ‘Fietsbalans’ uitgevoerd. Een van de aanbevelingen was ‘ het verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van de auto’. Nu, na 13 jaar zien we dat dit wordt opgepakt door middel van het aanpakken van verschillende ‘missing links’. De ambitie om de model split jaarlijks met 1% ten gunste van fietsers te laten stijgen lijkt ambitieus, maar zelfs in een, in het verleden als fietsonvriendelijke stad getypeerde stad als Rotterdam, lukt dat.

De Fietsersbond heeft nog twee punten onder de aandacht gebracht.

De verkeersveiligheid in de Schil. Er ligt een plan om dit in te gaan richten als 30 km-gebied. De Fietsersbond ziet ook kansen om dit aan te pakken en duidelijk te maken dat de gemeente kiest voor de fiets.

De Fietsersbond adviseert daarom om veel van de verbindingswegen van het centrum met de wijken juist in De Schil in te richten als fietsstraat. Fietsers worden dan voor hun gevoel niet klem gereden, zoals nu op veel wegen in het centrum wel het geval is. Ook maakt dit qua communicatie expliciet duidelijk dat de keuze van de burgers die voor de fiets kiezen wordt ondersteund. Er komen immers meer mensen op de fiets naar het centrum dan met de auto.

In het uitvoeringsprogramma wordt een aantal projecten genoemd die pas worden uitgevoerd zodra daar geld voor beschikbaar komt. Dit overzicht kan volgens de Fietsersbond niet lang genoeg zijn! Immers bekend is dat het nieuwe provinciebestuur momenteel bezig is om een nog ambitieuzer fietsbeleid voor de gehele provincie te maken. Zorgen dat daarin wordt meebewogen en voorgesorteerd kan Dordrecht veel opleveren.

raadsexcursie
Excursie met de raad voorafgaand aan de behandeling van de nota.

Uiteindelijk werd geconcludeerd dat de plannen voor de Schil en het centrum nog apart in de raad besproken gaan worden. De wensen over De Schil van de Fietsersbond en de bewonersgroepen Hallinqlaan/ Groenedijk kunnen hierdoor nog een goede plek krijgen en worden meegenomen in het plan.

Bronnen

Rapportage voorafgaand aan de commissievergadering Bron: www.youtube.com
⋅ 108 KB

Dordt fietst verder

Uitvoeringsprogramma

Download