Fietsbalans Papendrecht 2005

In 2005 is door de Fietsersbond en gemeente uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het fietsbeleid. De belangrijkste punten in het eindrapport zijn (volledige samenvatting staat onderaan):

Sterkten

Papendrecht scoort zeer goed op het aspect stedelijke dichtheid. Hierdoor zijn er goede  gebruiksmogelijkheden voor de fiets, er zijn immers veel bestemmingen binnen fietsafstand.

  • Een goede score op comfort (hinder). Zowel door een lage stopfrequentie, weinig hinder van ander verkeer, weinig te smalle infrastructuur, veel voorrang en weinig afslaande bewegingen ondervindt een fietser weinig ongemak van verkeerssituaties en medeweggebruikers. Wel moeten fietsers te veel lopen.
fietsbalans-550-resized
wethouder Koos de Looff schiet de Fietsbalans af.

Zwakten

De fietser heeft een zeer slechte concurrentiepositie ten opzichte van de auto. Bij alle onderzochte verplaatsingen is de auto sneller op de plaats van bestemming. Tevens ontbreken parkeertarieven voor de auto, zodat er ook geen sprake is van concurrentievoordeel voor de fiets vanwege kosten.

  • Papendrecht kent een zeer laag fietsgebruik. Toch is de fiets voor mensen na de auto de belangrijkste vervoerwijze voor verplaatsingen tot 7,5 km.
  • Het fietsbeleid staat zeer slecht op papier. Door het ontbreken van duidelijke beleidsdoelstellingen, het ontbreken van kwaliteitseisen aan het (hoofd)fietsroutenetwerk, een beperkt fietsparkeerbeleid, het ontbreken van inzicht in het budget voor fietsbeleid en het onvoldoende stimuleren van het fietsgebruik onder de eigen werknemers maakt duidelijk dat fietsbeleid zeker nog geen volwaardig onderdeel van het gemeentelijk beleid is. Daarbij wordt aangetekend dat het beleid op papier vooral is beoordeeld op vorm en nauwelijks op inhoud.
  • De slechte score op verkeersveiligheid voor fietsers betekent dat zij een hoog risico lopen het slachtoffer te worden van een ernstig ongeval.
  • De directheid voor fietsers is slecht. Zij doen er dan ook te lang over om hun bestemming te bereiken. Dat wordt veroorzaakt door een veel te hoge omrijd-factor omdat fietsers bij een groot aantal verplaatsingen flink moeten omrijden ten opzichte van de hemelsbrede afstand. Wel hebben fietsers heel weinig last van oponthoud, met name omdat ze weinig verkeerslichten tegenkomen. Ook is de gemiddelde snelheid van de fietsverplaatsingen goed.
  • Fietsers hebben veel last van geluidshinder. Daardoor zijn de fietsroutes weinig aantrekkelijk. Kennelijk vallen doorgaande routes voor fietsers en voor gemotoriseerd verkeer vaak samen en is de afstand tot het gemotoriseerde verkeer klein.
  • Fietsers hebben veel last van trillingshinder door het veelvuldig toepassen van tegels en klinkers. Omdat de fiets een ongeveerd voertuig is, behoren deze verhardingssoorten slechts in uitzonderlijke gevallen te worden gebruikt voor belangrijke fietsverbindingen. Wel is de kwaliteit van het asfalt uitstekend, maar deze verhardingssoort wordt voor fietsinfrastructuur te weinig toegepast. De kwaliteit van de tegelverhardingen is duidelijk minder dan gemiddeld, wat kan duiden op achterstanden met het onderhoud. Tenslotte duiden de gemeten grote oneffenheden bij de kruispunten, klinker- en tegelverhardingen op de aanwezigheid van veel oncomfortabele details.

Bronnen

⋅ 255 KB

Fietsbalans Papendrecht

Fietsersbond

Download