Verkeers- en Vervoersplan

LINDEW1

In de gemeente Zwijndrecht wordt een nieuw Verkeers- en vervoersplan ontwikkeld. De Fietsersbond heeft hier ook een uitgebreide reactie op geschreven. De gemeente wil daarbij graag dat de fiets een prominetere rol gaat spelen in de gemeente.

Terecht wordt gesteld dat het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2006-2015 zijn uiterste houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Geconstateerd moet worden dat situaties zijn veranderd, maar ook dat verwachte ontwikkelingen zijn uitgebleven of in ieder geval minder ingrijpend zijn geweest. Dit is reden voor voorzichtigheid in groeivoorspellingen, ook in de nu vóór ons liggende periode.

Bij het streven naar een evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zouden wij vooral willen pleiten voor inspanningen ter verschuiving van de modal split van autogebruik naar het benutten van de fiets. Fietsvoorzieningen zijn over het algemeen gemakkelijker te realiseren dan infrastructuur voor auto’s. De verandering van de modal split kan als gunstig neveneffect sorteren dat ook de doorstroming van het autoverkeer verbetert door afgenomen intensiteit.

De opkomst van elektrische vervoerswijzen heeft (minstens) twee kanten. Vervanging van auto’s op fossiele brandstof door elektrisch voortgedreven voertuigen vermindert de uitstoot van CO2 en fijnstof, anderzijds leidt de komst van de e-bike en de (nog snellere) speed-pedelec tot grotere snelheidsverschillen in het tweewielerdomein. Afhankelijk van nog te formuleren landelijk beleid is te verwachten dat de aan fietsvoorzieningen te stellen eisen hierdoor zullen worden beïnvloed. In (schijnbare) tegenspraak met het gestelde in de eerste alinea zouden wij in dit geval willen pleiten voor een vooruitziende blik in de zin van het niet te krap projecteren van fietsvoorzieningen.

Aandachtspunt is verder dat de in gebruik zijnde verkeersmodellen slecht rekening houden met fietsers. Daardoor wordt veelal geen goed beeld gegeven van de totale verwachtingen. Komt de fietser er slechter uit.

Bronnen

⋅ 232 KB

Advies

Fietsersbond

Download

pdf ⋅ 2 MB

Verkeer- en vervoersplan 2016-2030

Zwijndrecht

Download