Kadernota 2016

Op dinsdag 9 juni 2015 had de gemeenteraad alle belangenorganisaties uitgenodigd om in te spreken bij een van de adviescommissies. Dit paste in de wijze waarop de gemeente de Agenda van de Stad wil invullen. De afgelopen maanden had de Fietsersbond al een aantal keer een gesprek hierover kunnen bijwonen. Naast deze Agenda heeft het college ook het voornemen om de subsidie voor alle organisaties die een subsidie van minder dan € 50.000 ontvangen per jaar, stop te zetten.

Deze onderwerpen vormden allemaal input voor de behandeling van de kadernota, de opmaat voor de begroting 2016, die in het najaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Uiteindelijk bleek dat er drieenzestig organisaties van hun spreekrecht gebruik hebben gemaakt. Over deze presentaties is door RTV Dordrecht een compilatie gemaakt. Deze is daar te zien.

In tegenstelling tot bijna alle andere organisaties heeft de Fietsersbond hier niet ingesproken om haar subsidie veilig te stellen, maar om de raad te adviseren hoe ze eenvoudig kosten kon besparen en toch goed fietsbeleid kon blijven stimuleren. Dit leverde veel onverwachte reacties op.

De Fietsersbond heeft geadviseerd om het in ontwikkeling zijnde plan over de doorsteekjes in het centrum en de verschillende winkelcentra te vereenvoudigen. Immers door het onnodig ingewikkeld te maken kost het veel voorbereidingstijd en daarbij komt dat de handhaving ook nog een probleem zal gaan vormen.

Verder heeft de Fietsersbond, bij monde van William Nederpelt, nog aangegeven dat fietsbeleid ook een onderdeel van het sportbeleid zou moeten vormen. Sportbeleid wordt nu teveel gezien als verenigingsbeleid, dit terwijl het gaat om het stimuleren van bewegen, gezond gedrag. En hier heeft Dordrecht nog, qua fietsen, een achterstand in te lopen in vergelijking met de rest van Nederland. Dordrecht scoort immers onder het landelijke gemiddelde.

Ook is in dit kader geadviseerd om met eenvoudige middelen een paar straten naar het centrum, die al veel door fietsers worden gebruikt, om te bouwen tot fietsstraat.

Kortom volgens hem loont fietsbeleid en is het soms gewoon een kwestie van doen.