Stadsas

Stadsas is de nieuwe naam van het Maasterras. Het projectgebied kent verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is de Mijlweg. Deze wordt het komende jaar uitgevoerd.

Daarnaast is er een plan voor woning bouw in het gebied.

Stadsas

De Fietserbond zal een zienswijze indienen. Daarvoor worden de leden ook bevraagd. Daarnaast.

De informatie zoals door de gemeente is verstrekt is hier terug te lezen.

Onze reactie (nu nog concept) is hier terug te lezen.

Samenvatting

De bestaande en toegevoegde geluidsbelasting in het plangebied zijn van dien aard dat dat binnen de plangrenzen niet te hanteren valt. Dit betekent dat een substantieel deel van de probleem veroorzakende auto-mobiliteit buiten het plangebied wordt geschoven en over de stad wordt uitgesmeerd. De daarvoor noodzakelijke infrastructurele maatregelen worden benoemd, maar niet gegarandeerd. De intentie om het woningaantal te maximaliseren vergroot dit vraagstuk. Uitgangspunt van de gemeente voor de effectberekeningen is de extreem laag gekozen parkeernorm voor het Maasterras. Niet uitgesloten is dat bijstelling plaatsvindt en ze omhooggaat als de haalbaarheid in de praktijk ontbreekt en de markt een hogere norm afdwingt. Daarmee kloppen de effectberekeningen niet meer en zijn de gevolgen voor de stad nog ernstiger. Veel locaties in Dordrecht (ook Zwijndrecht) krijgen een verslechtering van het (woon-)milieu op drukkere wegen en kruispunten

Conclusie: de stad wordt opgezadeld met forse, onwenselijke gevolgen, met te veel riskante open einden.

Aanvullingen

Aanvullingen/ adviezen kunnen worden verzonden naar Niek Fraterman