Coalitieplannen 2022 – 2026

Nu het stof is neergedaald over de verkiezingen, de uitslagen bekend zijn en de verschillende gemeenteraden een richting hebben vastgesteld over waar ze de komende 4 jaren naar toe willen, zijn die gemeentelijke programma’s gelezen en vergeleken met onze voorstellen.

Opvallend is dat de omschrijving steeds wisselt, het is een politiek-, bestuurlijk-, hoofdlijnen, coalitieakkoord of raadsprogramma, terwijl de inhoud veelal hetzelfde is.

In het verleden (sic) werd er nog wel geschreven over doelen die door de colleges van b& w dienden te worden gerealiseerd binnen de vier jaar in opdracht van de gemeenteraad, namens de bewoners.

In bijna geen enkel programma is daar nu iets over terug te lezen. Het zijn veeleer schetsen van proces-aanpakken geworden, waar nu nadrukkelijk de gehele gemeenteraad, de bewoners en soms ook de ondernemers bij worden betrokken.

Dit klinkt goed, gelet op het draagvlak e.d., terwijl aan de andere kant dan soms de langetermijndoelen uit het oog kunnen worden verloren.

Immers bij de aanpak van verkeersveiligheid gaat het nu in vervolg op de eerdere programma’s Duurzaam Veilig om het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit laatste houdt in dat op grond van de kenmerken van een weg kan worden bepaald waar de grootste risico’s worden gelopen. Een voorbeeld hiervan zijn de 50-km-wegen waar geen aparte fietspaden zijn. Waar dus een groot snelheidsverschil kan zijn tussen de verkeersdeelnemers. Met deze aanpak wordt gestimuleerd echt preventief te werken. Op deze manier kunnen schoolroutes (en niet alleen de schoolomgeving) worden geanalyseerd op knelpunten.

In geen van de gemeenten is helaas de norm 30 km in de bebouwde kom als max als uitgangspunt benoemd.

Hieronder is per gemeente aangegeven wat de ‘fiets’plannen zijn. Daarnaast is het vergeleken met onze voorstellen en soms met een verkiezingsprogramma van een van de betrokken politieke partijen; is  het toegelicht.

Alblasserdam

Kijkend naar de rol van verkeersveiligheid in Alblasserdam. Dit is geen onderdeel van het programma. Tegelijkertijd werkt de gemeente overigens al wel samen bij de uitvoering van het Meerjarenverkeersveiligheidsplan Drechtsteden. Dit programma is vooral op gedragsbeïnvloeding gericht.

Verder wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte weer aan (de landelijke) richtlijnen laten voldoen. Dit kunnen de CROW-richtlijnen zijn.

In het bijzonder geldt dat volgens ons vooral voor het fiets/wandelpad, het Dijklint, de brug over de Noord, de vergevingsgezindheid van fietspaden en het verzorgen van kantlijnmarkeringen (zoals ook al door het Waterschap Rivierenland wordt toegepast.)

Verder wordt gestimuleerd om het netwerk met de Molenlanden (lees Kinderdijk) te optimaliseren.

Ook wil men de automobiliteit ten gunste van het ov en het fietsen veranderen, m.n. omdat het verkeer anders gewoon vastloopt.

Over de rol van scooters, fietsparkeren en schoolzones wordt niets vermeld.

 

‘OPENBARE RUIMTE

Investeren in kwaliteit

De kwaliteit van de buitenruimte (zoals onze bestrating) moet volgens objectieve meetcriteria voldoende zijn. Op sommige plekken in ons dorp scoren we echter onvoldoende. Dat vraagt om een extra investering.

De openbare ruimte gebruiken we voor verschillende doelen. Openbaar groen helpt ons bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, maar is ook belangrijk voor sport, spel en educatie.

BEREIKBAARHEID

Stimuleren alternatieven auto en verbeteren bereikbaarheid door wijziging ontsluiting

Als we niets doen slibben de wegen in ons dorp, tijdens de spitsuren, de komende jaren nog verder dicht. Samen met ondernemers en overige overheden gaan we anders nadenken over vervoer en mobiliteit. We stimuleren het gebruik van alternatieven voor de auto en vergroten de fietsveiligheid in het dorp.

In samenwerking met onder andere de gemeente Molenlanden maken we werk van een goed openbaar vervoer netwerk. Het transferium bij de A15 gaat een deel van het verkeer op de dijk voorkomen. Wij starten de lobby voor een betere ontsluiting van de West-Alblasserwaard.’

Dordrecht

Kijkend naar de rol van verkeersveiligheid in Dordrecht. Dit is wel een onderdeel van het programma. Dit is vooral op gedragsbeïnvloeding gericht en wordt uitgevoerd gelet op de kaders van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden.

Verder wordt er veel aandacht geschonken aan het verbeteren (ook door ons geadviseerde)  van de verbindingen tussen de wijken en binnen de wijken. Daarbij is ook aandacht voor de voetganger en mensen met een beperking.

Er is er echter geen expliciete aandacht voor de kwaliteit van de infrastructuur. Juist die kwaliteit (lees obstakels) is voor voetgangers nog wel een probleem.

Stallingen voor de fiets, zoals de verdwijnende stalling bij de Kolfstraat, staan in het programma.

‘Focus op een duurzame en groene stad

De groene waterrijke stad

We investeren extra op het inrichten van groene verbindingsroutes. Dat zijn natuur-, wandel-, fiets- en waterverbindingen tussen de stad en de Biesbosch, de Dordwijkzone en onze grote parken. Door ze aaneen te rijgen, maken we het groen (natuur) en blauw (water) in onze stad meer zichtbaar. De verbindingen maken het aantrekkelijker en makkelijker om deze gebieden te bezoeken en ervan te kunnen genieten.

Focus op een veilige, leefbare en levendige stad

Bereikbaarheid en mobiliteit

De komende periode gaan we hard aan de slag om de mobi­liteit en verkeersveiligheid binnen Dordrecht te verbeteren. Het moet vanzelfsprekender worden om binnen de stad te wandelen en te fietsen. Of om deelvervoer, openbaar vervoer en personenvervoer over water te benutten. Onze ambitie op mobiliteit valt daar samen met die op duurzaamheid en kwaliteit van leven. We hebben oog voor veiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen en lobbyen bij de rijks­overheid voor veilig vervoer en alternatieven.

We kijken per wijk en gebied wat nodig is. Vanuit alle wij­ken moet je goed kunnen lopen of fietsen naar stations of het centrum. Er komen meer fietsenstallingen. Met trans­feria, parkeergelegenheden aan de rand van de stad en tariefdifferentiatie, verlagen we de druk op wegen naar het centrum en de parkeerdruk in de binnenstad. We houden oog voor mensen die op hun auto zijn aangewezen en realiseren betere doorstroming op de ontsluitingswegen.

Onze stad moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen, ook met een kinderwagen, rolstoel of rollator. Te vaak zijn er nu obstakels. We geven hier meer aandacht aan bij het onderhouden en inrichten van de stad. Zo geven we onze gehele stad, en met name de binnenstad, een duurzame kwaliteitsimpuls. Dit werken we uit in programma’s en communicatieaanpak om fietsgebruik, ov en deelvervoer te stimuleren.’

Hardinxveld - Giessendam

Kijkend naar de rol van verkeersveiligheid in Hardinxveld- Giessendam. Dit is geen onderdeel van het programma. Tegelijkertijd werkt de gemeente overigens al wel samen bij de uitvoering van het Meerjarenverkeersveiligheidsplan Drechtsteden. Dit programma is vooral op gedragsbeïnvloeding gericht.

De door ons geadviseerde doorfietsroute (snelfietsroute) staat wel in het programma. Net zo als het verlagen van de druk op het onderliggende wegennet in de gemeente. Over het stimuleren van de rol van de fiets binnen de gemeente is niet beschreven.

‘Bereikbaarheid

De verwachting is dat verkeersdrukte in ons land blijft toenemen. We zetten maximaal in op de regionale lobby bij het Rijk om verkeer in ons gebied te verminderen of te ontmoedigen, ook als de A15 wordt verbreed. Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op andere manieren van vervoer, zoals over water met de waterbus of watertaxi of op de fiets via de snelfietsroute.’

Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente zal veel aandacht gaan schenken aan de verkeersveiligheid. Dit in het verlengde van het eerder vastgestelde Mobiliteitsplan. Onderzoek zal een belangrijke voedingsbodem zijn voor eventuele maatregelen.
Onderzoeken gelet op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (zoals door ons geadviseerd) kunnen een belangrijke basis vormen voor de eventuele besluiten.

De verbinding langs de Noord staat hier weer op de agenda.

Snelheidsbeperkende maatregelen voor elektrische fietsen staat hier nu ook op de agenda. Onduidelijk is hoe men dit wil realiseren. Temeer daar het de fietser is die bepaald hoe hard er wordt gereden en de regels hieromtrent landelijk zijn bepaald.

De bewaakte fietsenstalling bij de Schoof is helemaal van de agenda verdwenen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is voor ons een groot goed. De uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan 2021- 2030 zijn daarbij voor ons leidend. Vanuit dit Mobiliteitsplan werken we via actieplannen aan de verkeersveiligheid in Ambacht. We investeren in de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en houden daarbij rekening met diverse ontwikkelingen. Denk daarbij o.a. aan (elektrische) fietsen die steeds harder gaan. Daarom kan het nodig zijn om snelheidsbeperkende maatregelen voor fietsers op te leggen. Daar waar nodig kijken we of het aanpassen van voorrangsregels de verkeersveiligheid bevordert. Voor autoverkeer gaan we uit van het principe ’50 waar het kan, 30 waar het moet’. We zorgen daarbij voor een inrichting van de weg die past bij de snelheid.

Daar waar nodig – en gebaseerd op verkeerskundig onderzoek – maken we kruisingen en rotondes veiliger. Daar waar groen de verkeersveiligheid belemmert, halen we dat groen weg.

We laten een aanvullend onderzoek doen op de plannen voor de herinrichting van de Laan van Welhorst, waarbij we ons onder andere richten op de verkeersveiligheid. De resultaten van dit onderzoek betrekken we bij de plannen. Daarbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid bij aanpassingen van de voorrangsregels en snelheden van fietsers. We blijven speciale aandacht houden voor onveilige verkeerssituaties rond scholen. In het kader van het programma ‘School op safe’ willen we samen met scholen, kinderen, ouders en politie alle schoolomgevingen verkeersveilig maken. Een ambitie die ook terug te vinden is in het Mobiliteitsplan 2021-2030.

Papendrecht

De gemeente laat duidelijk zien dat ze de fietser op de eerste plaats zet. Daarvoor mogelijk zelfs keuzes gaat maken ten nadele van de automobilist, vooral de ruimte die die auto inneemt is een punt.

  • ‘Een bruisend centrum en mooie winkelcentra

Wij vinden dat de eerste 2 uur gratis parkeren bij De Meent moet blijven.

  • Verkeersveiligheid

In Papendrecht is geen plaats voor racebanen. Buiten de onveilige situaties door te hard rijden, zorgt het ook nog eens voor geluidsoverlast. Het Schone Lucht Akkoord is een extra reden om bewust om te gaan met onze hoofdverkeersaders. Vrachtverkeer is alleen welkom binnen Papendrecht als hun bestemming binnen onze gemeentegrenzen ligt.

We gaan de verkeersveiligheid vergroten. We hebben al behoorlijk zicht op de veiligheid van rotondes, kruispunten, fietspaden en schoolzones. Zoals de rotonde Veerweg – Burgemeester Keijzerweg en het kruispunt Veerweg – PC. Hooftlaan en fietspad Ketelweg. Deze analyses vullen we aan zodat er een geheel beeld is van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Als we weten waar de knelpunten zitten, kunnen we het aanpakken.

Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat de maximum snelheid in een woonerf 15 km per uur is. Om de verkeersveiligheid te vergroten, leggen we dat waar nodig extra uit aan weggebruikers. Of we maken het makkelijker zich aan de maximale snelheid te houden. Dat kan door straten en wijken slimmer in te richten. Indien nodig schuwen we handhaving niet.

Tegelijk is verkeersveiligheid breder dan dat. Het gaat ook om goede verlichting van fiets- en wandelpaden en veilige oversteekplaatsen. We kijken samen met inwoners en gemeenteraad naar verkeersonveilige situaties en hoe we die kunnen aanpakken. We zijn benieuwd naar de inbreng van jongeren.

We proberen zoveel mogelijk het sluipverkeer uit het dorp te houden. Tegelijkertijd weten we dat de auto soms een noodzakelijk deel van onze mobiliteit uitmaakt.

Bij verkeersveiligheid speelt gedrag bijna altijd een rol. We willen goede voorlichting en communicatie in wijken en op scholen over verkeersveiligheid om zo de bewustwording te vergroten. Wij stimuleren daarom het volgen van cursussen voor senioren op elektrische fietsen.

  • Wandelen en fietsen

Door te voorzien in nog betere wandel- en fietsroutes zonder onderbrekingen versterken we de recreatieve functie van Papendrecht. Meer ruimte voor de fiets is daarbij een uitgangspunt. We stellen een lokale fietsagenda op waarin maatregelen voor ruimte voor de fiets worden opgenomen, waaronder een goede verlichting en verkeersveiligheid in het algemeen.

Ruimte voor de fiets heeft ook consequenties voor het autogebruik. Een goede balans vinden tussen ruimte voor wandelen en fietsen aan de ene kant en ruimte voor de auto (inclusief parkeren) aan de andere kant is een uitdaging die wij aangaan.

  • Parkeren

Verkeer en Vervoer is een breed onderwerp. Zo is parkeren een aandachtspunt in Papendrecht. De auto in onze gemeente is een realiteit. Daarvoor zijn ook voldoende parkeerplaatsen nodig en dient parkeeroverlast vermeden te worden. We pakken de parkeernormen bij de kop. Met de omgevingsvisie in het achterhoofd: Waar wil je meer parkeerplekken en waar juist minder? Het is goed om daar – samen met de gemeenteraad – bewuste keuzes in te maken en per project de uitgangspunten te bekijken. Dit is iets om regelmatig met de raad te bespreken.’

Sliedrecht

Ook in Sliedrecht wordt geschreven over het stimuleren van het gebruik van de fiets. De infrastructuur moet uitnodigen om te fietsen. Dit mag volgens hen al vanaf het begin van (nieuwe) projecten worden meegenomen.

(De inrichting van de rotondes kan hier nog een rol in gaan spelen).

‘Bereikbaarheid
Extra ontsluitingswegen zijn noodzakelijk. De bestaande ontsluitingswegen zijn overbelast, soms ook letterlijk door het zware verkeer dat dwars door Sliedrecht rijdt. Bij de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord is een goede verbinding tussen het bestaande dorp en de uitbreiding noodzakelijk. Om daar, waar het kan de problemen zo snel mogelijk te verhelpen wordt de planning van investeringen in wegen, voet- en fietspaden afgestemd op de grote bouwprojecten, om te voorkomen dat na het herstructureren nieuwe knelpunten ontstaan.

Naast een goede bereikbaarheid met de auto wordt ingezet op de fiets met een veilige en logische fietsinfrastructuur die uitnodigt om de fiets te pakken.’

Zwijndrecht

In Zwijndrecht staat het stimuleren van het gebruik van de fiets ook weer op de agenda. Het is immers een goed befietsbare gemeente.

Jammer is dat men de verkeersveiligheid vooral wil aanpakken na signalen van bewoners. Dit terwijl er al onderzoek voldoende is om, op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, aan de slag te gaan.

‘Mobiliteit

Mobiliteit en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor onze inwoners en ondernemers, maar we willen de impact ervan op onze leefomgeving en het milieu beperken. In ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) staat daarom de verduurzaming van de mobiliteit (de mobiliteitstransitie) centraal. Zwijndrecht is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de gemeente is klein genoeg om nagenoeg alles op de fiets te kunnen doen. We zetten waar mogelijk in op minder autogebruik. De voetganger en de fiets nemen een steeds belangrijker plek in onze infrastructuur in, de snelfietsroute F16 en de metropolitane fietsroute zijn daarvan voorbeelden. In ons investeringsprogramma nemen we dat uitgangspunt mee als basis. Daarnaast zetten we in op de opkomst van deelmobiliteit en houden we rekening met nieuwe vormen van mobiliteit. De opkomst van de elektrische auto zorgt voor uitdagingen in de wijken.

Een ander belangrijk uitgangspunt blijft het bevorderen van de veiligheid. We zetten in op verkeersacties, onder andere bij onderwijsvoorzieningen en we pakken gevaarlijke verkeerssituaties en locaties aan. Daarbij werken we op basis van signalen die we krijgen van onze inwoners.

In deze periode besteden we blijvend aandacht aan een aantal bovenlokale dossiers op dit domein. Het gaat dan over emplacement Kijfhoek waar in het begin van deze periode extra calamiteitenwegen en nieuwe schuimblusvoertuigen in gebruik worden genomen om de veiligheid te vergroten. We continueren en intensiveren, waar mogelijk, de lobby om te komen tot de gebundelde ondertunneling van de goederenspoorlijn en A16. Dit doen we niet alleen voor de milieu- en veiligheidswinst, maar juist ook om Zwijndrecht te helen en onze verstedelijkingsambities te kunnen realiseren. Met betrekking tot het bovenlokaal OV zetten we in op een frequentere trein- of lightrailverbinding in de richting van Rotterdam en Dordrecht en op herstel van de Waterbusverbinding Veerplein-Hooikade.’

Akkoorden

pdf ⋅ 2 MB

Coalitieakkoord Alblasserdam

Download

pdf ⋅ 3 MB

Politiek akkoord Dordrecht

Download

pdf ⋅ 2 MB

Coalitieakkoord Hardinxveld-Giessendam

Download

pdf ⋅ 4 MB

Coalitieprogramma Hendrik-Ido-Ambacht

Download

pdf ⋅ 6 MB

Bestuursakkoord Papendrecht

Download

pdf ⋅ 478 KB

Hoofdlijnenakkoord Sliedrecht

Download

pdf ⋅ 10 MB

Raadsprogramma Zwijndrecht

Download