Hendrik-Ido-Ambacht

Ambachtse bijval en kritiek

Hendrik-Ido-Ambacht maakt zich op voor een nieuw mobiliteitsbeleid tot 2030. Hiervoor is een plan opgesteld. De Fietsersbond vindt dat de lat voor het college wel wat hoger mag en kan worden gelegd.

De Fietsersbond heeft met de gemeente overlegd over de verschillende manieren waarop de gemeente nog fietsvriendelijker en veiliger kan worden. Binnen de Drechtsteden scoort ze immers steeds in de top bij de fietsstadverkiezing.

Daarvoor hebben we een aantal voorstellen gedaan die (nog) niet zijn overgenomen. Ook uit de andere reacties van inwoners blijkt gelukkig dat zij verkeersveiligheid belangrijk vinden.

Het plan is op 12 oktober in de gemeenteraadscommissie RZ- Volgerlanden besproken.

Binnenkort wordt het in de gemeenteraad besproken.

Norm 30

De gemeente hanteert nog de norm van 50 km in de bebouwde kom. Juist de 50 km wegen zijn in de gemeente (en ver daarbuiten) een zorg, zoals ook wordt benoemd in de regionale projectgroep Verkeersveiligheid. Dit mobiliteitsplan biedt de gemeente de uitgelezen mogelijkheid om dit uitgangspunt aan te passen aan de breed gewenste werkelijkheid. Immer er vallen nog te veel slachtoffers in het verkeer. Snelheidsverschillen in de bebouwde kom zijn daar een belangrijke factor in. Daar komt bij dat het, wanneer het om snelheid gaat, om een verwaarloosbaar tijdsverlies voor automobilisten.

Hubs/ overstappunten

Hubs, een modern woord voor overstappunten.

De gemeente zou volgens ons iets meer kunnen doen aan het voorkomen van de ‘overlast’ van de bezorgbusjes. Dit kan ze doen door nadrukkelijker ook te kijken naar de mogelijkheden van verzamelpunten voor pakketten e.d. te stimuleren. Nu laat de gemeente dat de komende 8 jaar aan de markt over.

Een belangrijk (onzichtbaar) overstappunt in het ov-knooppunt is het ov-knooppunt en p & r-terrein Oudelande in Ridderkerk.

De verbinding/ route naar dat punt kan volgens de Fietsersbond worden verbeterd door een nieuwe fiets-, voetgangersverbinding aan te leggen over de Waal (zie afb.).

Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer ook weer groter.

Duurzaamheid

Onduidelijk was wat het college verstond onder het begrip duurzaamheid. Op basis van ons advies zijn nu de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties gebruikt om dit beter te duiden.

1 Armoede (verkeersarmoede). Zal nu waarschijnlijk worden gebruikt als actiepunt die de gemeente uitvoert op basisscholen gelet op verkeersprojecten.

3 Gezondheid (preventief en curatief) waaronder ook verkeersveiligheid  en verkeersgezondheid vallen worden meegenomen in de verschillende beleidsambities

7 Energie. Het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen is onderdeel van het plan.

9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur.

11 Duurzame steden en gemeenten. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de openbare ruimte en de luchtkwaliteit.

Een gemeenteraad zal keuzes moeten maken over de wijze waarop het geld wordt besteed. Uit het voorgestelde beleid blijkt niet welke keuzes het college voorstelt. Door uitdrukkelijker voor een bepaalde keuze te kiezen wordt ook duidelijk waar de gelden aan kunnen zullen en kunnen worden besteed.

Het door de gemeenteraad vast te stellen plan

De modal split is gebaseerd op het getal 100. Die 100% wordt verdeeld over de verschillende vervoerswijze. De fiets heeft hierin meestal een aandeel van 27% (Nederlands gemiddelde).  Wanneer men dat getal wil verhogen (en dus een ander getal wil verlagen) zal er bij de investeringen/ plannen rekening mee moeten worden gehouden.

Abonneer je ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

pdf ⋅ 152 KB

reactie gemeente op de Fietsersbond

Download

pdf ⋅ 411 KB

advies Fietsersbond op plan Hendrik-Ido-Ambacht

Download

pdf ⋅ 161 KB

Concept Mobiliteitsplan 2021-203 de belangrijkste punten op een rij

Download

pdf ⋅ 6 MB

Mobiliteitsplan Hendrik-Ido-Ambacht (6 juli 2021)

Download

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht en de RPV