Mobiliteitsnota 2018

Herijking beleid Verkeer en Vervoer

Alle mobiliteitsinzichten veranderen snel op alle niveaus: van de VN, het Rijk, provincie, Drechtsteden en ook Dordrecht.

Het is een zeer langjarig proces, maar belangrijk omdat een mobiliteitsnota de grenzen aangeeft van concreet handelen.

Wij hebben onze visie als formele zienswijze neergelegd.

Onze belangrijkste punten:

 • er wordt nog te veel vanuit infrastructuur gedacht, terwijl mobiliteit ook – en soms vooral – te maken heeft met gezondheid, kwaliteit buitenruimte, wonen, sport en recreatie
 • makkelijk, schoon en veilig kunnen bewegen [= fietsen, wandelen, rennen] is noodzakelijk
  • verminder fietspaden langs autoverkeer
  • verbied gebruik scooters in bebouwde kom
 • CO2-reductie en klimaateisen veel zwaarder meetellen: kijk vooruit en doe wat
 • verkeersarmoede neemt steeds grotere vormen aan en moet worden voorkomen
 • bij nieuwe (woon)plannen primair verplaatsingsnoodzaak minimaliseren
 • waar is de binding met calamiteitenplan
 • bereikbaarheid
  • steeds meer soorten voertuigen : speel er op in én geef ze de ruimte
  • alles binnen 1 uur bereikbaar maken , ook zonder auto’s in de stad
  • goede doorstroming voor fietsers: sneller, handiger, gezonder
 • 30-km-gebieden: richt ze ook als zodanig in
 • ontvlecht auto- en fietsverkeer én reserveer daar ruimte voor
 • maak de snelfietsroutes af en leg het hoofdnet fietspaden eindelijk goed aan
 • zorg voor veilige en aangename routes voor voetgangers naar essentiële centra
 • sluit aan op nieuwe ontwikkelingen Openbaar Vervoer incl. deelauto’s als OV      [= van deur tot deur]
 • zorg dat de burger door goed communicatie vanzelf nieuwe vervoerswijzen kiest

Dit alles en veel meer staat dus in onze Zienswijze Mobiliteit,

waar – zowaar – de gemeente enthousiast over lijkt..