Dordrecht

Maasterras: een zegen of (over)last!

Het Maasterras ligt op een strategische plek zowel in de stad als in de regio. Maar die plek kent ook serieuze milieuvraagstukken, waaronder een zeer forse geluidbelasting. Dat betekent een ethisch dilemma als de gemeente juist hier inzet om grote aantallen woningen te plannen.

Twijfelachtige strategie

Gemeentelijke strategie: het net onder de maximaal toelaatbare milieubelasting blijven om zoveel mogelijk woningen te bouwen. Dat leidt tot geforceerde en verregaande gemeentelijke kunstgrepen, bijvoorbeeld door een extreem lage parkeernorm aan te nemen van één bewonersparkeerplaats per 5 woningen, geen autoverkeer meer via de Brug over De Oude Maas en verregaande ingrepen aan en over de A16.

Met deze maatregelen worden de ongewenste effecten van toenemend autoverkeer naar buiten het gebied van het Maasterras verplaatst.

In de door de gemeente verstrekte rapporten (als bijlagen) is dat effect te lezen. Inderdaad blijkt dat dit veel nadelige gevolgen in andere delen van Dordrecht op te leveren. Drukkere wegen, overbelaste kruispunten en toenemende parkeerdruk in de aangrenzende wijk Krispijn. Dit strekt zich zelfs uit tot in ver gelegen stadsdelen met nu nog nietsvermoedende bewoners. Zelfs de A15, N3, Reeweg en Crayensteynstraat krijgen er mee te maken. En blijkt de parkeernorm onhaalbaar, dan vallen de berekeningen nog ongunstiger uit.

Fietsen in het gebied

De nadrukkelijke wens van de Fietsersbond Drechtsteden is, dat bewoners van het Maasterras vooral wandelen, fietsen en het openbaar vervoer benutten.

De gedachte aan een ‘spiraal’ vanaf de Brug over de Oude Maas is absoluut winst, een verhoogd dek over de A16 levert echter een ongewenste hindernis. De effecten van de hoogbouw voor het fietsklimaat zijn nog onduidelijk. Rekening moet worden gehouden met nieuwe hoge gebouwen met veel turbulentie. Iets waar men in Rotterdam (op de Meent) overigens veel ervaring mee heeft opgedaan.

De huidige fietskaart van Dordrecht sluit nog niet goed aan op het netwerk in het Maasterras.

Rijksweg

Het opheffen en verplaatsen van een afslag van de A16 komend uit de tunnel en daarmee het veranderen van de vervoersstromen zal grote consequenties hebben voor het onderliggende wegennet. Deze zijn in beeld gebracht en worden door ons beoordeeld als van een verontrustende omvang in intensiteit en reikwijdte. De luchthartige beoordeling hiervan door de gemeente vinden we verontrustend.

Onzekerheden

  1. Het plan baseert zich op het verdwijnen van het rangeerterrein voor de nieuwbouw van een parkeergarage voor toekomstige bewoners en bezoekers van de binnenstad. Op niet-gemeentegrond en een nieuw rangeerterrein elders is er niet van vandaag op morgen. Over een plan B wil de gemeente het niet hebben.
  2. De bereikbaarheid van deze garage wordt aanzienlijk minder door afsluiting van de Brug over de Oude Maas, de afslag naar de binnenstad komend uit de tunnel die in het plan vervalt en ook nog een suggestie voor een ‘autoknip’ in de Burgemeester De Raadtsingel ter hoogte van het station.  Een voorstel van de Fietsersbond ter verbetering van de oversteekmogelijkheid bij het station ligt overigens al jaren in de gemeentelijke (spreekwoordelijke) koelkast.

Hier blijkt het plan voor het Maasterras wel heel eenzijdig en volstrekt onevenwichtig op het eigenbelang te zijn gebaseerd ten koste van het functioneren van de stad.

  1. Afsluiting van autoverkeer op de Brug over de Oude Maas. Uiteindelijk nadelig voor Zwijndrecht, de A16 en zelfs de A15.
  2. Grote aanpassingen aan de A16, zoals een overkapping, verplaatsen van een afslag, afbreken van een bestaand viaduct en het bouwen van een nieuw viaduct. Hierover vindt nog niet afgerond overleg plaats met een onzekere uitslag. Groen licht van Rijkswaterstaat lijkt ons zeer twijfelachtig, nu blijkt dat de nadelige effecten voor het rijkswegennet veel groter zijn dan de voordelen.

Conclusie

Milieubelangen en volksgezondheid lijken tot op de grens te worden belast en ondergeschikt te zijn aan economische belangen, toegezegde rijkssubsidies en de woningnood. Helaas komt dit vaker voor.

De uitgebreide brief, met toelichting en de door de Fietsersbond gebruikte informatie is hieronder te downloaden.

pdf ⋅ 643 KB

Reactie Maasterras

Download

Bronnen

Pers

Categorieën