Dordrecht

Reconstructie De Bieshof

In het streven van de gemeente om de modal split te beïnvloeden ten gunste van het langzaam verkeer, heeft de Fietsersbond inspraak gehad in het ontwerp van winkelcentrum De Bieshof. Gekeken is of de positie van voetgangers en fietsers worden versterkt, daarbij is door ons nu juist ook gekeken naar de ontwikkelingen rond Corona.

Echter, bij de nieuwe afstandregel van 1,5m (versmalling) in het ontwerp kan niet meer worden voldaan aan die regel voor elkaar tegenkomende voetgangers bij het Polderwiel en voor fietsers/ voetgangers in het Maaskanterf.

Planontwikkeling

De gemeente gaat de Bieshof opnieuw inrichten. Het proces is ver gevorderd. De bestektekeningen zijn inmiddels gemaakt. De geplande start is in september, gericht op een realisatie voor de feestdagen.

Tijdens het ontwerptraject is door bewoners en belanghebbenden ingesproken. De Fietsersbond was hier intensief bij betrokken om met name de belangen van het langzaam verkeer te behartigen. Tot en met het allerlaatste stadium hebben wij hierover geadviseerd. Dat heeft tot enkele belangrijke aanpassingen geleid en het herstel van fouten in tekeningen.

Op een belangrijk onderdeel is ons advies niet overgenomen. Dat betreft de plekken voor het stallen van fietsen. Het aantal is gelijk gebleven, maar een groot aantal hekjes waar door fietsers al jaren dankbaar gebruik van wordt gemaakt om te stallen wordt verwijderd. Ernstig vinden wij dat de fietsstallingen op grotere afstand van de winkels worden gesitueerd, meer naar de randen van het centrum. De loopafstand van de gestalde fiets naar de winkel wordt vergroot (een extra reden om door te fietsen!).

De gemeente hoopt en verwacht dat daarmee wordt bereikt dat in het winkelgebied minder wordt gefietst. Volgens hen is dit een grote ergernis van de bezoekers.

Volgens de Fietsersbond wordt dit zwaar overtrokken en zal de problematiek door de gekozen strategie ook niet afnemen. Een eerste voorbeeld maakt dat al meteen duidelijk.

Het nieuwe terras van Bonito wordt uiteindelijk in een groenvoorziening opgenomen, maar heeft nu een blokkerende plek vlak voor de deur in de route van de westelijke toegang voor voetgangers en fietsers. Uit onze waarnemingen blijkt dat deze, op zich onhandige, blokkade geen effect heeft op gedrag van fietsers.

Beschikbare ruimte en Corona

Een belangrijk onderdeel van onze aandacht is de hoeveelheid begaanbare ruimte. Het huidige centrum is in dit opzicht royaal, waardoor o.a. het eerder genoemde probleem van hinder van fietsers erg meevalt. We hebben daar vele malen langdurige waarnemingen op losgelaten.

Door het ontwerp neemt met name de de hoeveelheid beschikbare ruimte voor fietsers en voetgangers aanzienlijk af. Dit vanwege de wens om vanuit klimaatdoelstellingen verharding in groen/bomen om te zetten. De Fietsersbond onderschrijft deze doelen natuurlijk. Toch hebben we op onderdelen in het plan gewezen op de plaatsen waar de bewegingsruimte onder druk komt te staan.

Dit speelde zich af vlak vòòr de uitbraak van het Corona-virus. Deze uitbraak en de daaruit volgende consequenties van ‘afstand houden’ maken het onvermijdelijk dat het ontwerp hieraan wordt getoetst, juist vanwege het beduidend krapper worden van het centrum.

In de vakwereld is ondertussen een intensieve herbezinning gaande over het inrichten van de openbare ruimte in situaties waar afstand houden geboden is. Overal wordt duidelijk dat daar waar krapte is de problemen het moeilijkst op te lossen zijn. En nu doet zich het merkwaardige feit voor dat daar, waar nu in de Bieshof op de meeste plekken voldoende ruimte is, de gemeente een ontwerp gaat uitvoeren dat juist die krapte gaat veroorzaken!

Wij hebben daar al twee maanden geleden op gewezen en erover geadviseerd. Daarom is ook gevraagd om bijv. een plan B te maken zodat het huidig ontwerp Coronaproof kan worden.

Nu wordt vooral om procedurele gronden (stadium van afgeronde inspraak, en voortgang) het plan ongewijzigd uitgevoerd.

Wij menen dat op tenminste 2 plaatsen onbegrijpelijke en onverantwoorde risico’s worden genomen.

Polderwielroute/ Maaskant-erf

De volgende illustraties tonen de huidige en ontworpen situatie. Onlangs is wel de Polderwielroute langs het parkeerterrein met een tegel verbreed t.o.v. de eerder ontworpen versmalling. De effectieve ruime van ongeveer 90 cm is daardoor ‘verbreed’ tot 120 cm. Nog steeds veel te smal. Nu is er 3 mtr om in 2 richtingen veilig te lopen. Meer groen en wateropvang kan in plaats hiervan aan de zuidzijde van de Groene Zoom, langs het Polderwiel royaal en zonder problemen worden gevonden.

Situatie nu en later
Beeld-auteur: Arij van der Stelt
Maaskanterf
Beeld-auteur: Arij van der Stelt

Zie ook

Categorieën