Dordrecht

Van Eesterenplein beter ?!

Plan ‘Verbeteringen Van Eesterenplein’ [winkelcentrum Bieshof] werd op 23 april gepresenteerd. Onze brief naar de gemeente:

Zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten verslechtert de situatie :

  • Het volstrekt verkeerde uitgangspunt dat fietsers aan de rand moeten worden opgevangen: zo verkeren fietsers niet
  • Overdadig ontworpen groenvoorzieningen laten op sommige plekken te weinig ruimte over, waardoor looproutes verdwijnen en bereikbaarheid veel slechter wordt

 

zie de foto’s en schetsen hieronder – klikken voor vergroting

Klimaatmaatregelen

In de 2 ontwerpvarianten is opmerkelijk veel aandacht voor klimaatmaatregelen in de vorm van méér groen en minder stenen. Dat is op zich lovenswaardig ware het niet dat de beschikbare ruimte die hiervoor wordt gereserveerd direct ten koste gaat van de eigenlijke functie van het winkelcentrum namelijk plaats bieden aan voetgangers en fietsers als klanten van de winkels. De ruimte die overblijft na het aanbrengen van groenvoorzieningen is beslist onvoldoende om de voetgangersstromen en het parkeren van de fietsen de ruimte te geven die minimaal nodig is voor het optimaal functioneren van de Bieshof.

Verbeterde routes

Tot onze grote verbazing was er in de 2 varianten geen ruimte gereserveerd voor het parkeren van de fietsen binnen het gebied. Ook bleken er geen tellingen te hebben plaatsgevonden van het aantal bezoekende fietsers en de plekken waar zij hun fiets parkeren. Ook bleek dat een uitgangspunt is dat fietsen aan de randen van het winkelcentrum worden gestald. Los van het feit of dit wenselijk en haalbaar is blijft het op z’n minst opmerkelijk dat de stallingen niet zijn terug te vinden in de schetsen.

De Fietsersbond is van mening dat het parkeren van fietsen aan de randen van het winkelcentrum onhaalbaar, onwenselijk en strijdig is met de gemeentelijke visie die het fietsgebruik wil bevorderen.

Wij verwachten in een herziene versie concreet de situering van de diverse stallingen op tenminste hetzelfde kwalitatieve en kwantitatieve niveau van de huidige stallingsplaatsen.

Ten opzichte van de huidige situatie willen wij geen verslechtering van de bestaande strategische plekken voor de stallingen. De gewenste groenvoorzieningen zijn volgend op de belangrijke routing van voetgangers en fietsers en niet andersom.

Opvallend element in de diverse routes was het projecteren van een zogenaamd shared space deel vanaf de apotheek tot aan de verkeerslichten. Hierbij wordt de hoofdfietsstructuur ruw doorbroken en ontstaat een beslist ongewenste, onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie van door elkaar bewegende stationgangers, oudere voetgangers vanuit de seniorenflat en het Polderwiel en de vele fietsers. De huidige situatie vraagt niet om een dergelijke a-structurele ingreep.

Om doorgaand oost-west fietsverkeer door de Bieshof tegen te gaan is gekozen voor het opnemen van de Loswalweg als ‘omleiding’. Deze route bestaat al en het verkleuren naar rood asfalt zal geen grote ommekeer in het gebruik veroorzaken. Wij kennen geen cijfers over de beduidende fietsstromen die het winkelcentrum niet als bestemming maar als sluiproute nemen. Bij de nieuwe inrichting zou de aantrekkelijkheid van een mogelijk doorgaande routing op een natuurlijke manier verkleind kunnen worden bij voorkeur zonder een woud van hinderpalen. ‘Handhaving’ is in dit verband het toverwoord maar dat blijkt al jarenlang een illusie.

Prettig verblijf omwonenden en bezoekers

Uiteraard juichen wij meer zitmogelijkheden, minder stenen en meer groen van harte toe. Echter, dit mag niet ten koste gaan van de primaire functie van de Bieshof namelijk (letterlijk) ruimte bieden aan de bezoekers. Wij vermoeden dat de ontwerpers het ruimtebeslag en de economische noodzaak van fietsparkeren dusdanig onderschatten dat de beide varianten hierop grondig dienen te worden herzien om realitsch te worden. Bij navraag bleek dat gebruik gemaakt zal gaan worden van zogenaamde ‘nietjes’. Dat is een prima verbetering van de bestaande situatie maar teken ze dan ook in, zodat er goede verwachtingen worden gewekt.

Verbinding met omgeving

Spijtig is dat de plannen betrekking hebben op vrijwel uitsluitend het noordelijk deel van het Van Eesterenplein. Daardoor blijven het gedeelte direct aansluitend op het station en het noordelijke gedeelte 2 aparte delen die fysiek en daardoor ook gevoelsmatig van elkaar gescheiden zijn door een drukke verkeersroute. Wij geven de gemeente in overweging geven hier haar gedachten over te laten gaan. Bijvoorbeeld door de beveiligde oversteekbaarheid bij de bibliotheek uit te breiden met een verkeerslichtenregeling.

Onduidelijk is ook welke andere randvoorwaarden de gemeente heeft gesteld.Was de reconstructie niet een gelegenheid om te kiezen voor het stimuleren van het fietsgebruik en een ontmoediging van het autogebruik? Zoals ook in de mobiliteitsvisie is beschreven, Blijkbaar niet, want tot op de vierkante meter is getracht het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen te handhaven. Zelfs dusdanig dat gedacht wordt aan gevaarlijk ‘langsparkeren’ voor winkelpubliek per auto langs de Groene Zoom, de hoofdontsluitingsweg, bij het Polderwiel.

Al met al ervaren wij de beide varianten als beslist onvoldoende en daardoor zeer teleurstellend. Wij rekenen op een grondige inhaalslag en zijn uiteraard altijd bereid mee te denken in het vervolgproces.

Bronnen

 

 

pers

Categorieën