2023 -2033

Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam

fietstuin

De gemeente werkt aan een Mobiliteitsplan 2023-2033. Dit moet alle vraagstukken die spelen samenbrengen tot één integraal plan. Het doel is een veilige, bereikbare, aantrekkelijke én duurzame gemeente. Dit plan is het resultaat van een uitgebreide overlegronde, in combinatie met bestaand beleid en een analyse van cijfers op het gebied van mobiliteit.

De Fietsersbond heeft hieraan meegewerkt, maar heeft er nog steeds de nodige vraagtekens bij. Deze worden hieronder toegelicht.

Reactie en constateringen

In het plan worden de volgende knelpunten genoemd:

 • onveiligheid, vooral onveilige kruispunten,
 • overlast door te snel rijden,
 • toegankelijkheid,
 • parkeren,
 • openbaar vervoer (onbetrouwbaar),
 • voetgangersvoorzieningen,
 • onoverzichtelijke verkeerssituaties,
 • snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers op onderling korte afstand,
 • incomplete fietsnetwerk.

Een belangrijke constatering is dat te weinig gebruik wordt gemaakt van de fiets, vooral op de middellange afstand (5-15-km)

Het blijft gelukkig niet bij het constateren van de knelpunten. Het plan eindigt met een uitvoeringsschema met maatregelen en planning, waarin 25 projecten worden vermeld.

Ontbreken fietsnetwerk

Belangrijk is de constatering van een tekort schietend fietsnetwerk. De Fietsersbond heeft hier in 2019 al melding van gemaakt. Het plan is helaas mager in het repareren/ complementeren van het netwerk.
Alleen het ontbrekende en benodigde inter- lokale fietspad langs de autosnelweg, de A15, wordt als project gemeld, een project waar ook nog eens alleen maar vertraging dreigt door de grote afhankelijkheid van externe partijen.
Een tweede project (aangegeven op kaart blz. 31 (langs de Midden Wetering) ) wordt niet apart benoemd en is kennelijk afhankelijk van evt. andere toekomstige infra-maatregelen. Het programma lijkt daarmee boterzacht.

Het ontbreken van de auto-fietstunnel(-studie) onder de spoorlijnen valt op en is kennelijk verdwenen. Daarmee is tegelijk de achilleshiel bloot gelegd onder alle gewenste maatregelen.

Commentaar: leg fiets-voetgangerstunnel aan bij station Blauwe Zoom.

Afbeelding2
In rood de ontbrekende verbindingen

Groeiambities

In het plan wordt melding gemaakt van de  groeiambities, met een toenemende druk op het autowegennet. Gewaarschuwd wordt daarom te letten op ontsluitingen.

Voor de Fietsersbond is dit een kritisch onderdeel, vanwege een te geringe kritische grondhouding bij de groeiambities. Maar, zowel in Hardinxveld-Giessendam als in de andere Drechtsteden lijkt hier structureel stevig op te worden ingezet met vooral oog voor de positieve spin-off op economisch gebied.

Negatieve effecten, vooral door toenemende automobiliteit en daarmee verkeersdruk en andere negatieve milieueffecten, worden genegeerd of benaderd met het argument van zoveel mogelijk verminderen van negatieve gevolgen. Repareren in plaats van voorkomen en de rekening leggen bij het milieu (de gezondheid van de burger) lijkt het uitgangspunt.
Het nog eens kritisch onder de loep leggen van de groei om tot duurzamer programmering te komen lijkt niet aan de orde.

Hier geïllustreerd uit het plan van de gemeente:

Afbeelding1

Commentaar: Fietsroute langs het nieuwe Boezemkanaal? Ook routes buiten gemeentegrenzen aangeven. Spoorwegonderdoorgang/tunnel als project (relatie met uitbreidingsplan ’t Oog).

Commentaar: indien de negatieve effecten onvoldoende worden teruggebracht zou herijking van het programma moeten plaatsvinden.

Projectontwikkelingen worden integraal afgewogen met inzicht in de verkeerseffecten.

Waar nodig worden passende maatregelen genomen om negatieve effecten van projectontwikkelingen te voorkomen’.

Commentaar: Economie op plaats 1, duurzaamheid op plaats 2 in plaats van andersom of tenminste meer evenwicht..

Een ander voorbeeld uit het plan: Duurzame vervoerswijzen mogen de bereikbaarheid niet benadelen.

Fietsnetwerk in het plan

‘Het wensbeeld maakt onderscheid in drie typen routes met verschillende functies en kwaliteitseisen.. De fietsnetwerken zijn zodanig gekozen dat er minimale conflicten ontstaan met de andere modaliteiten.

 1. (Provinciale) doorfietsroutes: Faciliteert grote fietsstromen op regionale schaal met brede fietspaden in de voorrang. In de gemeente betreft dit de fietsroute langs de A15 tussen Gorinchem en Sliedrecht.
 2. Regionaal fietsnetwerk: Verbinding met de grote omliggende kernen Dordrecht, Sliedrecht, Werkendam en Gorinchem. Een regionale fietsroute heeft een eigen fietsvoorziening, in de voorrang.
 3. Lokaal fietsnetwerk: Ontsluit belangrijke voorzieningen binnen de gemeente. Dit kan in gemengd verkeer mits de auto-intensiteiten dat toelaten.

Het niet apart onderscheiden netwerk voor recreatie is wel als toets gebruikt bij de opmaak van de functionele fietsnetwerken (van huis naar werk, school of andere voorzieningen). Ze sluiten op elkaar aan en vaak overlappen de recreatieve routes ook de utilitaire routes’.

Commentaar: Fietsroute langs het nieuwe Boezemkanaal? Ook routes buiten gemeentegrenzen aangeven. Spoorwegonderdoorgang/tunnel als project (relatie met uitbreidingsplan ’t Oog).

(auto)parkeren

Uitgangspunt t.a.v. Parkeren in het plan is het evt. herverdelen bij ongewenste scheefgroei.

Is het krachtenveld, waarbinnen de scheefgroei is ontstaan, veranderd? Zo niet, dan zal er niets veranderen en gaat de scheefgroei verder; zal herstel op zich laten wachten. Dus prima voornemens, maar waaruit blijkt de kans op verbetering. Welke plannen zijn daarvoor aanwezig, in de maak? Wat is de politieke wil? De kloof tussen theorie en praktijk is niet denkbeeldig.

In het plan wordt een sterk uitgangspunt benoemd: ‘Minder verplaatsing door betere functiemenging’. Prima! Kan het nieuwe uitbreidingsplan ‘t Oog hiervoor tegen als lichtend voorbeeld dienen?

Categorieën