KLEUR BEKENNEN

Veilig fietsen in Dordrecht volgens het CDA

Het CDA bepleit in hun initiatief-voorstel een denkomslag, waarbij het fietsverkeer een grotere prioriteit krijgt boven het snelverkeer. Dat klinkt de Fietsersbond vanzelfsprekend als muziek in de oren.

Beter laat dan nooit. De Fietsersbond pleit al meer dan 50 jaar voor een evenwichtige verdeling van de verkeersruimte ten gunste van fietsers en een terughoudender aanpak van de faciliteiten voor het snelverkeer.

Speerpunt

Het CDA benoemt het inzetten voor een toename van het fietsgebruik tot één van haar speerpunten. En ze doet daarom verbetervoorstellen voor het fietsnet. Die zijn onder meer gebaseerd op een recent onderzoek door hen onder de Dordtse bevolking, waarin gevraagd werd om de voor fietsers onveilige locaties en kwesties te benoemen.

Ook de Fietsersbond houdt voor zich zelf bij, mede gevoed door signalen uit de samenleving, waar de risico’s in Dordrecht en de overige Drechtsteden zich voordoen en maakt permanent werk van het verbeteren van de knelpunten. De meeste van de door het CDA geÏnventariseerde locaties vallen daarmee samen.

Eénrichtingsverkeer

Het gebleken tekort aan ruimte zien ook wij als fors knelpunt. Het door het CDA aangedragen idee om door middel van meer éénrichtingsverkeer voor auto’s ruimte te winnen is inderdaad zeer waardevol en effectief.

Het CDA benoemt deze strategie voor de hoofdfietsroutes. Wij zien dit nadrukkelijk uitgebreider, voor meer fietsroutes en ook op buurtniveau. Het mes snijdt dan aan twee kanten, ruimte van het autoverkeer omvormen naar ruimte voor fietsers en voetgangers. De fietser krijgt dan een kans op een verbetering met korte, veilige routes, terwijl de automobilisten niet altijd de kortste weg toegewezen krijgen, dus minder bewegingsvrijheid. Het woonklimaat profiteert dan ook kan mee.

Een recent en aantrekkelijk voorbeeld van een dergelijke win-winsituatie is te zien in de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht en verdient in Dordrecht meer navolging, zoals intussen in Wielwijk is gebeurd.

Echt kiezen

Enerzijds lijkt het CDA te beseffen, dat niet ontkomen kan worden aan het maken van keuzes, vooral vanwege de krapte in de openbare ruimte. Dat daarbij wel eens ruimte ingeleverd zal moeten worden, die nu nog gebruikt wordt voor het autoverkeer is duidelijk. In hoeverre die overtuiging werkelijk geland is bij het CDA is voor ons onzeker. Zeker gegeven hun nadrukkelijke stelling, dat automobilisten niet mogen worden ontmoedigd.

Een voorstel om op een route met (te) snel rijdende automobilisten en fietsers sinusdrempels aan te brengen als snelheidsremmers voor de automobilisten lijkt niet de meest voor de handliggende en principiële oplossing. In volgorde van prioriteit ligt eerst het ontkoppelen van de ongewenste combi voor de hand. En, ook het trakteren van fietsers met drempels bedoeld voor automobilisten, strookt nier met een eerder pleidooi voor meer comfort voor fietsers.

Kleur

Het CDA doet ook een kleurvoorstel. Fietspaden in CDA-groen. Dit terwijl in Nederland de standaardkleur rood is. In andere landen wordt soms groen, soms blauw asfalt gebruikt voor fietspaden.

Het lijkt duidelijk dat, juist gelet op de uniformiteit, herkenbaarheid groen niet echt is aan te bevelen. Temeer, omdat uniformiteit/ leesbaarheid van de infrastructuur een van de criteria is die de verkeersveiligheid moet bevorderen.

Financiën

Veel van de maatregelen vergen investeringen. Van belang is daarom dat het CDA, naast deze inhoudelijke benadering ook stimuleert dat er meer middelen beschikbaar komen voor verkeersveiligheid en fietsers. Temeer daar er inmiddels ook al veel plannen liggen waarvoor niet altijd gelden beschikbaar zijn.

Bij alles geldt dat wij hierover graag van gedachten wisselen met de CDA-fractie in Dordrecht.

Lees hier meer over hun voorstel. 

En de beantwoording van het college van ben w. Deze is op 23 mei besproken in de gemeenteraad.

 

Pers

  • 20230524 AD Dordrecht Een brede groene fietssnelweg met zo min mogelijk verkeerslichten. Leuk Idee, doen we niet.
  • 20230324 RTV Dordrecht Fietspaden in Dordrecht moeten beter en veiliger
  • 20230317 Dordrecht net Fijn fietsen in Dordrecht
  • 20230315 AD Dordrecht Er moet omslag van denken komen

Abonneer je voor updates ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën