Sliedrechts fietspad weg?

In Sliedrecht worden plannen ontwikkeld met als doel een forse groei van het woningaantal en de bedrijfsterreinen. Naast aanzienlijke ruimtelijke gevolgen, zal ook de groei van het verkeer aanzienlijk zijn.

Intussen is er het voornemen een prima vrijliggend twee-richtingsvoet-, fietspad langs de MerwedeLingeLijn van nota bene grote lokale en regionale betekenis op te offeren om meer ruimte te bieden aan met name het vrachtverkeer. Een voet-, fietspad, dat in 2017 nog als structurele hoofdroute op de kaart stond. In onze ogen een waardevolle lange lijn, zowel lokaal als regionaal waardevol, tevens gekoppeld aan ov-stations.

Het plan de Leeghwaterstraat als alternatief voor een vervangend fietspad is in de ogen van de Fietsersbond volstrekt geen gelijkwaardige oplossing.

  • Het huidige profiel is ongeschikt en vraagt om een forse herinrichting. Zelfs na herinrichting zal de Leeghwaterstraat in onze ogen twijfelachtig blijven als structurele fietsroute, daarbij vooral in aanmerking nemend dat bijv. de afstand tot de te verbreden A15 zeer gering is.
  • Door o.a. het ontbreken van een scherm wordt dit de meest ongezonde route om te fietsen in Sliedrecht.
  • Het is volstrekt onlogisch vanwege de aanwezigheid van de zeer nabij gelegen Tiendweg als bestaande hoofdfietsroute, de Leeghwaterstraat ook als zodanig op te benoemen.
Afbeelding1

Conclusie

De Fietsersbond verzet zich tegen het opheffen van het fietspad langs de Parallelweg en vindt de Leeghwaterstraat ongeschikt en te ongezond als structurele lokale en regionale fietsroute. De Fietsersbond heeft daarom ook een brandbrief gezonden naar de gemeenteraad van Sliedrecht.

Alternatief

De Fietsersbond adviseert met name het vrachtverkeer op de Parallelweg aan te pakken zonder het bestaande waardevolle fietspad langs de spoorlijn op te heffen.

Ons plan houdt in dat een éénrichtingssysteem rond het bedrijventerrein Sliedrecht-West wordt ingesteld, waarin onder meer de Parallelweg en Leeghwaterstraat zijn opgenomen. Dit maakt de gevraagde ruimte vrij op de Parallelweg. En. het laat het waardevolle fietspad ongemoeid.

In onze ogen levert dit veel (ook financiële) voordelen, die het ruimschoots winnen van evt. nadelen.

Noordelijke fietsroute

Het recente idee van een mogelijke nieuwe fietsroute ten noorden van het spoor is nog zeer pril, heeft nog geen status, en zal er op de korte termijn niet zijn. Mocht een dergelijke route in de toekomst worden gerealiseerd, dan is dan pas het moment aangebroken om het huidige pad aan de zuidzijde van de spoorlijn te heroverwegen.

Kaart: Ons advies is schematisch in onderstaand kaartje weergegeven.
De Leeghwaterstraat en Parallelweg met één rijstrook. In de Leeghwaterstraat hooguit een lokale fietsmogelijkheid voor vooral bestemmingsverkeer.

Sliedrecht Noord
geel de autoroute, groen de fietslijnen

Categorieën

Jan ten Hoeve

Jan ten Hoeve

Sliedrecht