Dordrecht

File op het stadskantoor

29 november 2019

voorkant

Verkeer en verkeersveiligheid staan hoog op de agenda van de raad. De praktijk laat zien dat (deel)besluiten daar niet altijd optimaal aan bijdragen.

Afgelopen week stonden er drie ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebbende zaken op de agenda van de gemeenteraad.

  • ontsluiting/ parkeerproblemen bij Oranje Wit
  • vaststelling van de knelpuntenlijst gevaarlijke verkeerssituaties
  • agendering van het uitvoeringsprogramma Fiets 2020.

Oranje Wit

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de parkeerproblemen bij Oranje Wit zouden worden aangepakt. Dit akkoord is in het voorjaar van 2018 opgesteld. Nu, eind 2019, is er een meermaals behandeld initiatiefvoorstel van Theo Oostenrijk (CDA), dat het niet haalde in de commissie. Het college wacht nu op een taakstellende opdracht vanuit de raad.

Raadsleden verschilden van mening over de positie van dit sportpark t.o.v. andere  sportparken.  Verder was de vraag of de verwachte kosten wel in verhouding stonden tot andere uitgaven. En onduidelijk was of dit nu een sport-, veiligheids- of parkeerprobleem was en dus onder welke begroting deze kosten kunnen worden gebracht.

Daarnaast was de vraag of de voorgestelde oplossing past binnen het mobiliteitsbeleid.

Tijdens de bespreking werd nog eens duidelijk dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun fietsenstallingen. De gemeente zal alleen maar zorgen voor de ontsluiting en de parkeerplaatsen voor auto’s (meten met 2 maten?!)

Bron: Informatiesysteem gemeente

Parkeren en verkeersveiligheid bij Oranje Wit. Bron: youtu.be

Aanpak verkeersveiligheidspunten

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een burgeronderzoek komt naar ervaren knelpunten. Dit heeft geleid tot een lijst van knelpunten die nu worden aangepakt.

Wij hebben in verscheidene overleggen geadviseerd over deze knelpunten.

Op 16 juli zijn de voorstellen aan de raad aangeboden. In de voorstellen werd ook aangegeven dat een deel van de voorstellen al in 2019 kunnen worden uitgevoerd. Dat laatste gaat niet meer lukken. Mede door ons inspreken, waarbij we de commissieleden opriepen de keuze van het college te respecteren en niet (wederom) discussies te gaan voeren over specifieke punten, is besloten het voorstel als hamerstuk te behandelen.

Voor de documenten. Kijk hier.

De mening van verschillende fracties over de aanpak. Bron: youtu.be

Uitvoeringsprogramma Fiets

Het investeringsprogramma, als onderdeel van de het beleid ‘Dordt fietst verder’ is met ons besproken. Wij hebben aangegeven dat dit uitvoeringsprogramma snel moet worden opgepakt, ook omdat het gevolgde proces succesvol blijkt te zijn. We verwachten dat successen zullen leiden tot nieuwe investeringen en samenvoegingen, zoals nu al zullen worden gerealiseerd in de aanpak van de gevaarlijke verkeerssituaties (zie boven) waarbij fietsveiligheid veelvuldig wordt genoemd.

Het uitvoeringsprogramma wordt nu in de raad van 10 december behandeld.

Daar zal dan ook de verlichting voor de Bildersteeg ter spake moeten komen – die vooralsnog niet aangelegd zou worden. (bij onze advisering kwam dit niet ‘bovendrijven’ in de mogelijkheden om fietsen nog aantrekkelijker te maken).

Nu Dordrecht op koers ligt met de verhoging van de modal split voor fietsers (nu 27% ambitie 30% in 2024) wil men de ambitie opnieuw bespreken. Voor de raad kan dat een reden zijn om de ‘uitgangspuntennotitie Koersnota Mobiliteit’ eerst te bespreken. Deze is al wel toegezegd aan de raad, maar nog niet beschikbaar.

Bron: informatiessyteem gemeente

Goed is beter

Het lijkt het erop dat er veel aandacht is voor verkeer en verkeersveiligheid.

Doordat plannen soms terug naar de tekentafel worden gezonden wordt verbetering niet snel bereikt. Ook wordt er door iedereen naar hartenlust aandacht gevraagd voor allerlei projecten, waarbij door het plaatselijk/individueel belang de benodigde investering vanuit dat perspectief wordt gezien en niet in het totaalkader van de verkeersveiligheid in de hele stad.

De Fietsersbond is er ervan overtuigd dat een goed afgewogen oordeel van alle knelpunten vanuit een strategische insteek op lange en korte termijn het meeste resultaat zal opleveren. Dat biedt de gemeenteraad een goede kapstok om nog meer strategisch (kaderstellend) te opereren. Besluitvorming op projectniveau kan dan sneller plaatsvinden, waardoor doelen eerder worden bereikt.

Het nieuwe nationale Strategische Plan Verkeersveiligheid geeft de gemeente de handvatten om metterdaad strategische besluiten te nemen. Daarmee kan worden voorkomen dat door de ‘waan van de dag’ projectbesluiten steeds worden uitgesteld en het betere de vijand wordt van het goede. (Of dat er steeds meer files gaan ontstaan bij het stadskantoor…)

Bron: provinciale bijeenkomsten Verkeersveiligheid.

pers

Categorieën