Verkeer en ruimte, ruimte voor verkeer?

050625ruimte

De gemeente Dordrecht gaat uitbreiden: meer woningen/ inwoners. Daarvoor is een vlekkenplan gemaakt waarop zichtbaar wordt waar men wil uitbreiden.

De Fietsersbond plaatst hier graag wat kanttekeningen bij:

De, qua woningaantallen, forse groeiambities zijn gebaseerd op autonome groei, rechttrekken van scheve verhoudingen (duur/goedkoop, huur/koop, klein/groot), compenseren van verlies door stedelijke vernieuwing, en de hoop hoogverdienende inwoners aan te trekken.

Er worden vooral argumenten worden gevonden in de positieve effecten van de ambities. Die groei-ambities hebben ook negatieve effecten, en daar wordt volstrekt niet op ingegaan:

  • Het bijbehorend ruimtegebruik (wonen/parkeren)
  • Toename van mobiliteit
  • Geluidsbelasting, fijnstof : milieuvervuiling
  • Gevaar door bouwen in milieuzoneringen

De voorziene groei veroorzaakt een sterk toenemende mobiliteitsbehoefte: geluidbelasting, luchtvervuiling, wegcapaciteit moeten daarbij serieus worden betrokken. Het voornemen om geen nieuwe infra toe te voegen (onderdeel coalitieakkoord) komt nu onder druk te staan .

De zeer hoge getallen lijken te dwingen tot onverantwoorde volpropmodellen.
Het is de vraag of toekomstige bewoners wel in een volgepropte omgeving willen wonen.
Alle kans dat de gewenste hogere middenklasse het af laat weten !

Uit de koersnota Mobiliteit   blijkt dat een verschuiving van de keuze van vervoermiddel onvermijdelijk is : van autogebruik naar OV en  fiets. Ook daarin staat dat uitbreiding van het wegennet niet aan de orde is.

Een blik op de kaart (vlekkenplan) illustreert het niet realistische gehalte van de ambities. Gemakshalve lijken milieuzoneringen (gevaarzetting !) langs N3 en spoorlijn niet te tellen.
En gaat men wellicht uit van 10.000 nieuwe huishoudens zonder auto?

Positief is dat het voor de hand liggende uitgangspunt wordt gehanteerd om vooral ruimte te zoeken bij ov-knooppunten.

Merkwaardig is de gekozen werkwijze: eerst worden groeiambities uitgesproken en daarna onderzocht of er plek voor is.
De juiste volgorde zou zijn om eerst de ruimtelijke- en milieucapaciteit van Dordrecht/ Drechtsteden in kaart te brengen en pas dan de mogelijke omvang van groei bepalen.

We betreuren het daarom dat het bij het te ontwikkelen woonprogramma te eenzijdig en volgordelijk onjuist wordt geopereerd.

Conclusie

Eerst integrale analyse van huidige situatie  – ruimte, mobiliteit, milieu, gevaar.

Pas daarna is omvang en locatie voor groei te bepalen

Categorieën