Verkeer en ruimte, ruimte voor verkeer?

050625ruimte

De gemeente Dordrecht gaat uitbreiden, meer woningen/ inwoners. Daarvoor is een vlekkenplan gemaak. zodat zichtbaar wordt waar men wil uitbreiden. Dit wordt op 18 september in de commissie Fysiek van de gemeenteraad van Dordrecht besproken.

De Fietsersbond plaatst hier graag wat kanttekeningen bij:

De, qua woningaantallen, forse groeiambities zijn gebaseerd op autonome groei, rechttrekken van scheve verhoudingen (duur/goedkoop, huur/koop, klein/groot) en compenseren van verlies vanwege stedelijke vernieuwing. Daarnaast spelen sociale en economische motieven.

Opvallend is dat vooral de argumenten worden gevonden in de positieve effecten van de groei-ambities. Dit kent echter ook nadelige effecten. En, daar wordt volstrekt niet op ingegaan. Het bijbehorend ruimtegebruik (wonen/parkeren) en de er uit voortkomende toename van mobiliteit vormen een nl. aanslag op ons kwetsbare leefmilieu.

Merkwaardig is ook de gekozen werkwijze: eerst worden groeiambities uitgesproken en daarna onderzocht of er plek voor is. De juiste volgorde zou zijn om eerst de ruimtelijke- en milieucapaciteit van het Dordrecht/ Drechtsteden in kaart te brengen en dan de meer afgewogen omvang van een groei te bepalen.

Groei veroorzaakt immers een toename van verplaatsingen, dus bestaande/ toekomstige geluidbelasting, luchtvervuiling. Wegcapaciteit moeten daarbij serieus worden betrokken. Het voornemen om geen nieuwe infra toe te voegen (Koersnota Mobiliteit) komt nu onder druk te staan (onderdeel coalitieakkoord).

De zeer hoge getallen lijken te dwingen tot onverantwoorde volpropmodellen. Economische belangen lijken bepalend en sturend te zijn en daardoor is het milieu/ duurzaamheid volgend. We pleiten voor een meer evenwichtige, samenhangende benadering.

In onze ogen lijken de groeiambities onvoldoende verantwoord. In de gevolgde werkwijze lopen het woon- en leefmilieu gevaar geslachtofferd te worden.

Sowieso blijkt uit de koersnota Mobiliteit,  dat een verschuiving van de keuze van vervoermiddel absoluut nodig is. Het betreft met name de verschuiving van autogebruik naar alternatieven, zoals de fiets. Daaruit blijkt wel degelijk een afgewogen visie t.a.v. de capaciteit van wegen en kwetsbaarheid van het leefmilieu. Ook wordt daarin gesteld dat uitbreiding van het wegennet niet aan de orde is. We betreuren het daarom dat het bij het te ontwikkelen woonprogramma te eenzijdig en volgordelijk onjuist wordt geopereerd.

Een blik op de kaart (vlekkenplan) illustreert het niet realistische gehalte van de ambities. Gemakshalve lijken bijv. milieuzoneringen langs N3 en spoorlijn niet te tellen. En mogelijk gaat men uit van het utopisch ondergronds brengen van de spoorlijn. En gaat men wellicht uit van 10.000 nieuwe huishoudens zonder auto?

Positief is dat het er op lijkt er op dat voor een aantal locaties het voor de hand liggende uitgangspunt wordt gehanteerd om vooral ruimte te zoeken bij ov-knooppunten.

 

Conclusie

De beoogde woningbouwprogrammering staat op zeer gespannen voet met het gemeentelijk mobiliteitsbeleid

Dus, eerst integrale analyse van huidige situatie om ruimte voor groei te bepalen en die analyse bepaalt omvang en locatie voor groei.

Categorieën